Без категория

Фактори влияещи на цените на земеделските земи

Тази година освобождаването на земеделските земи върви доста бързо спрямо 2017 г. Прибраната от нивите пшеница е с 43 % повече. През тази година ниви засадени с ръж, овес и рапица са дали над 30 % ръст. Продавам на високи цени, е изречението, което често чуваме от земеделците в тази кампания. Макар че реколтата от пшеница, по обективни причини, бе компрометирана, високата цена на изкупуване компенсира загубите. Факт, който ще доведе до изкупуване на земеделска земя на най – високи цени. Ако до сега собствениците на ниви си задаваха въпроса къде да продам земята си на най – висока цена, разбирайте цени над 1000 лв., то отговорът тази година ще бъде ясен – продавам на най – висока цена на арендатора си. При пролетните култури ситуацията е още по – добра. Пролетният ечемик е готов за прибиране и се очакват високи добиви, а кралицата и кралят на пролетника ( царевицата и слънчогледа) ще дадат рекорден резултат при стопаните, които са наторили богато своите ниви. Факт, който допълнително ще повлияе на повишаване цените на земеделските земи. Oтчетен е голям ръст при пролетните култури, който варира в диапазона от 38,4 % до 348,7 % повече спрямо миналогодишните култури. Реколтираните ниви от леща, пролетен ечемик и пъпеши, отчетоха най – голям скок. Изменението на средния добив отчетено на годишна база е както следва:

 • – 94,1 % среден добив измерен в кг/дка – фасул
 • – 73,3 % среден добив измерен в кг/дка – дини
 • – 70,2 % среден добив измерен в кг/дка – грах
 • – 40,9 % среден добив измерен в кг/дка – фуражен грах
 • – 25,4 % среден добив измерен в кг/дка – леща
 • – 17,2 % среден добив измерен в кг/дка – пъпеши
 • – 10,2 % среден добив измерен в кг/дка – пролетен ечемик
 • 8,2 % среден добив измерен в кг/дка – овес
 • 10,0 % среден добив измерен в кг/дка – картофи
 • 62,5 % среден добив измерен в кг/дка – тютюн Ориенталски
 • 63,4 % среден добив измерен в кг/дка – пипер
 •   98,6 % среден добив измерен в кг/дка – домати

 

 

Ако, имате нужда от консултация или професионална обработка на Вашата земя, не се колебайте и позвънете на номер 0888255311.

AdminkupuvamФактори влияещи на цените на земеделските земи
read more

Какви земеделски култури има в България?

Земеделски култури 

Растениевъдството в нашата страна се състои от 5 елемента, които са:

 • Зърнени култури ;
 • Технически култури ;
 • Зеленчукови култури ;
 • Трайни насъждения ;
 • Фуражни култури ;

Тези 4 елемента зависят от географското им разпределение, климат, провежданата икономическа политика, цени на международни пазари, традициите и опита на населението в отглеждането им.

Нека да разгледаме детайлно всеки един от тези 4 фактора изграждащи растениевъдството в България:

 • Зърнени култури –  заемат най-голям дял в посевните площи и в общия обем на продукцията. В зависимост от предназначението си те се поделят на зърнено-хлебни (пшеница, ръж), зърнено-фуражни (царевица, ечемик, овес), зърненобобови (фасул, леща, грах) и ориз. Зърнените култури имат широко приложение — за храна, за фураж, за производство на лекарства и др. Те се транспортират лесно и са обект на външната и вътрешната търговия на страната.

За България основни зърнени култури са пшеницата, царевицата и ечемикът:

– Пшеницата се отглежда най-добре върху богати на хумус почви — черноземи, смолници и алувиално-ливадни. Основните райони, в които се произвежда пшеница, са Североизточна, Югоизточна и Северозападна България.
Царевицата е основната зърнено-фуражна култура. Тя се използва и за производство на царевично масло, брашно, скорбяла и други хранителни продукти. Царевицата вирее на богати почви, а през вегетационния период(озн.време на развитие и растеж на растенията) изисква по-високи температури и напояване. Главни производствени райони са Дунавската равнина и Горнотракийската низина. 

 Ечемикът има къс вегетационен период и затова се засява като втора култура. Основните райони са Югоизточна България – 1/3 от общото производство, и Дунавската равнина. 

 • Технически култури – Те осигуряват суровини за хранителната, парфюмерийно-козметичната и текстилната промишленост.
  От общата площ на техническите култури най-голям дял заема слънчогледът – 83 %, фъстъците – 1,6 % и тютюнът– 5 %. Другите технически култури – захарно цвекло, лен, коноп, памук, заемат 10,4 % от посевната площ. Североизточна България се специализира в производството на слънчогледово семе. Южна България произвежда над 88 % от тютюна на страната. Североизточна и Северена България – 75 % от захарното цвекло. В Казанлъшкото и Карловското поле се отглеждат етерично-маслодайни култури – маслодайна роза, мента, лавандула и др.
 • Зеленчукови култури – е със стари традиции. Основните култури – домати, пипер, лук, картофи се отглеждат на богати почви, изискват определен температурен режим и напояване. Зеленчукопроизводството е трудоемка дейност. В Горнотракийската низина се отглеждат 35 % от зеленчуците в страната, в Северна България – 45 %, и в Югоизочна България – 12,7 %. Това са главните зеленчукопроизводствени региона на България.
 • Трайни насъждения – се състоят от лозарство и овощия
  Лозарствотопо нашите земи датира от дълбока древност. Агроекологичните изисквания на лозата са: надморска височина, не по-голяма от 500 m, рахли и песъчливи почви, зимни температури, не по-ниски от –12, –15 °С,, по-високи средни летни температури. Лозарството се специализира в отглеждането на десертно и винено грозде.
  Овощарството е типично за България, защото има благоприятни почвено-климатични условия. От площите на трайните насаждения най-голям дял се пада на ябълките, сливите, черешите, прасковите и др. Производството на ябълки е съсредоточено в Горнотракийската низина, във Варненско и др. Производството на сливи намалява. Основен район е Централният Предбалкан – Ловешко, Троянско и Габровско.
 • Фуражни култури – Развитието на животновъдството е причина за отглеждането на фуражни култури и обособяването им като самостоятелен отрасъл в растениевъдството. Основни фуражни култури (без зърненофуражните) са люцерната, царевицата за силаж и зелен фураж. Най-големи количества фураж се произвеждат в Дунавската равнина и в Югоизточна България.

Населението в нашата страна има много сериозен земеделски опит и традиции предавани от поколения българи. Продукцията, която произвеждаме е с изключително високо качество.

Ако, имате нужда от консултация или професионална обработка на Вашата земя, не се колебайте и позвънете на номер 0888255311.

AdminkupuvamКакви земеделски култури има в България?
read more

Какви видове почви има в България?

Видове почви в България

В настощата публикация ще разгледаме различните типове почви, техният състав, релеф и климат.

За целта трябва да определим географските зони в които се намират различните типове почва.

България се състои от 3 зони, които са:

 • Севернобългарска лесостепна почвена зона– обхваща Дунавската равнина и Предбалкана /до 600-700 метра надморска височина/.
 • Южнобългарска ксеротермална почвена зона– обхваща територията на Южна България /до 700-800 м.н.в./.
 • Планинска почвена зона – обхваща планинските районите /над 700-800 м.н.в./, покрити с широколистни и иглолистни гори, както и обширни пасища и ливади с различни вариации на планинския климат.

Типове почва:

 • Черноземните почви са разпространени в Дунавската равнина /западна и средна част/, Южнодобружанското плато и Лудогорието. Имат равнино-хълмистия релеф, сух и умерено-континентален климат. Преобладава сухолюбива растителност. Характеризират се с повишена мощност на хумусния хоризонт /60-80 см/, но с ниско хумусно съдържание /2-4% /.
 • Сивите горски почвиса разпространени в Предбалкана и най-високите части на Източната част на Дунавската равнина. Развити са върху хълмист и нископланински релеф, дълбоко разчленен и изграден от варовити пясъчници. Формирани са при по-влажен умерено-континентален климат и широколистна растителност. Отличават се с глинесто съдържане във вертикалния почвен профил, по-високо хумусно съдържание /2-5% /, и по-малка дебелина на хумусния хоризонт от черноземните почви.

Тези два типа почви спадът в обсега на Севернобългарската лесостепна почвена зона  с разпространени почвени типове  спрямо площта, черноземи /54%/ и сиви горски почви /39% /.

 • Канелените горски почви са разпространени по южните склонове на Стара планина и останалите планини на юг от нея, както хълмистите земи на Средногорието, Тунджанската област, Странджа, Осогово, Рила, Пирин, Родопите /до 800 м.н.в./. Формирането им протича при преходно-континентален и преходно-средиземноморски климат и при участието на топлолюбива широколистна, горска растителност, разнообразен почвен състав.
 • Смолни почви- отличават с твърде своеобразен произход и са разпространени на юг от Стара планина в котловинните полета, Горнотракийската и Бургаската низини. Отличават се с тежък механичен състав /съдържание на глина 50-75%/

Канелените и Смолни почви се причисляват към Южнобългарската ксеротермална почвена зона.

 • Кафяви горски почви са разпространени в пояса 1000-2000м. Образувани са върху леко-песъчливо глинест състав, при влажен климат и широкото участие на широколистни /букови  иглолистни и смесени гори/.
 • Планинско- ливадни почви заемат пояса над 1700 м.н.в. Образувани са при планински климат и тревна растителност. Отличават се с високо съдържание на хумус /10-30%/ и каменист състав.Кафявите горски и ливадни почви влизат в Планинската почвена зона .

Кои почви са най-често срещани?

От почвените типове най-широко разпространени са канелените горски почви /29%/ от територията на страната, следвани от черноземните почви /23%/ Сивите горски почви заемат около 17%, кафявите горски – 15%, ливадните почви – 7%, смолниците – 6% .

Общо за страната годните за обработване почви възлиза на 52% от територията на България. Това са така наречените дълбоки почви. Те се характеризират със значително плодородие и високи агротехнически качества. Заемат равнинно-хълмистите и котловинни земи, където е възможно прилагането на пълна механизация и модерно изкуствено напояване и наторяване.

Разгледахме детайлно зоните и видовете почви от които са съставени. Дадохме отговор на въпроса: Кои почви са най-често срещани?

Като заключение бихме казали, че България има сериозен потенциал да се превърне във водеща земеделска сила, защото произвежданите от НАС продукти са изключително вкусни, здравословни и качествени.

Ако, имате въпроси относно Вашата земеделска земя, не се колебайте да се свържите с екипа на kupuvamzemia.com !

AdminkupuvamКакви видове почви има в България?
read more

Какво знаем за земеделската земя ?

В настоящата публикация ще разгледаме основните най-важни термини и особености на земеделските земи в България.
Категория – всеки един земеделски парцел се поставя в една от десет категории, които характеризират продуктивността на почвата, природните качества на земята, климата на местността и възможността за производство на различни видове продукция. Тези фактори се обединяват в „категории по бонитет“ .
Бонитета представлява осреднена оценка на всички характерстики на земята и може да се определи като точен за определяне на качеството.
Видове категории – те са номерирани от 1 до 10 в зависимост от характеристиките на земята. Колкото е по-напред в номерацията даден парцел, толкова по-високо качество има. Съответно категория 1 и 2 е най-високата с по-голяма пазарна стойност, която намалява при последващата номерация. Моля, не ни разбирайте погрешно, че останалите категории до 10 нямат полезни свойства. Различните растителни култури виреят на подходяща почва и климат, която примерно може, да не попада в категория 1 и 2, а в 3 или 4.
 Категории на земите в България – най-често срещаните локации попадат в в 3, 4 или 5 категория. Нашата територия, не изобилства от максимално плодородни земи, но от друга гледна точка, не е причина за притеснение, защото неплодороднити земи са рядкост. С една дума голяма част от родната земя е подходяща за обработка и дава добри резултати.

Търсене и предлагане на земеделска земя – както споменахме категорията е най-добрият и лесен начин продавачите и купувачите да филтрират парцелите с добро качество. Основно се търсят 1 и 4 категория, като от 7 до 10, не са особено предпочитани, защото не подлежат на обработване, но могат да се използват за инсталиране на енергийни източници като слънчеви панели или вятърни турбини.
 Какво трябва да направя за да продам земеделска земя?
Набираме номер 0888255311 , свързваме с член на екипа на сайта kupuvamzemia.com и можете да получите:
1. Безплатна консултация.
2. Посещение на място при клиента.
3. Изготвяме всички документи за наша сметка, в кратки срокове спазвайки всички законови разпоредби.
4. Изкупуване на земеделска земя без посредници.
5. Плащаме веднага

AdminkupuvamКакво знаем за земеделската земя ?
read more

Съвети за продажба на земеделска земя?

В настоящата статия ще разгледаме основните аспекти при продажба на земя.

Нотариален акт или нотариално заверено пълномощно –  за да бъде законово изрядна продажбата е необходимо извършване на пълното договорено разплащане съответно по банков път или в брой. Не е препоръчително остатъчната сума да бъде изплатена в последствие, освен ако това изрично, не е упоменато в нотариалния акт с вашето съгласие. Изключително важно е да не гласувате пълно доверие на непознати физически лица и посредници без да сте ги проучили, защото вероятността за измама е сериозна.

Кога е най-удобният момент за продажба?

Момента за продажба на постоянно изменящият се пазар е доста деликатен и уникален според вида на земята. От съществена важност е да имате ясна представа къде ще инвестирате в последствие средставата от продажбата. Не съществува точна формула, която да следвате за да продавате, но все пак се стремете да получите най-доброто за това, което предлагате. Може да продавате, когато нямате достатъчна полза от рентата или имате спешна нужда от пари. Напоследък се наблюдава тенденцията земите да бъдат продавани на тези, които ги обработват, като в повечето случай това води до ощетие на продавача, защото цената, която получава е доста под пазарната. Никой, не ви задължава да им ги продавате само на тях, проучете няколко възможности, направете сравнение между тях и изберете най-добрата за вас.

Може да се доверите на нашият екип с дългогодишен професионален опит и да получите адекватен съвет и приятелско отношение. Ние се грижим за вашето законово и емоционално спокойствие, за да получите максимално удовлетворение.

Не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0888255311 !

AdminkupuvamСъвети за продажба на земеделска земя?
read more

Какви документи са необходими за продажба на земеделски имоти?

За да реализирате успешна продажба на Вашия поземлет имот, са необходими следните документи:

– Документ за собственост:

-> Нотариален акт за покупко продажба, дарение, замяна;
-> Решение на поземлената комисия за възстановяване на собствеността;
-> Договор за доброволна делба или влязло в сила Съдебно решение за делба. (представя се заедно с документа за собственост, в случай че имотът е поделен.)

– Удостоверение за наследници на починали лица:

Удостоверението за наследници се издава от съответната служба в общината или кметство, по последно местоживеене на починалото лице на базата на съставен Акт за смърт и е валидно за срок от 6 месеца. Това удостоверение е необходимо, ако собственикът на земеделкия имот е починал, а продажбата на същия се извършва от неговите законни наследници.

– Актуална скица и характеристика на имота:

Скицата и характеристиката се издават от Общинската служба по земеделие в района, в който се намира съответния поземлен имот. Валидността им е 6 месеца от издаването или презаверяването им. Ако собственикът на поземления имот е починал, на базата на актуално удостоверение за наследници в същата Общинска служба по земеделието се извърша промяна на собствеността на имота.

– Данъчна оценка:

Данъчната оценка се издава от териториалната данъчна служба по местоположение на имота. Трябва да се обърне внимание, че първо се вади скицата за съответния поземлен имот, а след това данъчната оценка.

– Валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС)

В някои случаи нотариусът, изповядващ сделката, изисква и допълнителни документи като:
– Удостоверение за вечни тежести, издадено от Службата по вписвания по местонахождение на имота;
– Удостоверение за идентичност на имена при налична разлика в имената на продавача в отделните документи;
– Декларация за идентичност на ЕГН при наличие на разлика в ЕГН-то на продавача в отделните документи;
– Нотариално заверено пълномощно, когато на сделката се явява упълномощено от продавача лице. В него изрично трябва да бъде описан точно и пълно имотът, обект на продажба.

Сделката по продажба на земеделския имот се изповядва пред нотариус по местонахождение на имота при предварително уточнени дата и час.

За Ваше улеснение фирмата предлага безплатно изготвяне на всички документи, необходими за продажбата на Вашата земя, впредвид на това, че целият процес по снабдяването с пълния набор от документи е възможно да Ви отнеме ценно и неопределено време.

На Ваше разположение сме. Не се колебайте да ни потърсите!

AdminkupuvamКакви документи са необходими за продажба на земеделски имоти?
read more